Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = sinx + 1, trục hoành và hai đường thẳng x = 0 và x = 7pi/6

Câu 26:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=sinx+1, trục hoành và hai đường thẳng x = 0 và x=7π/6

Lời giải:

Ta thấy sinx + 1 ≥0 ∀x ∈(0;7π/6 ) nên diện tích S cần tìm bằng: