Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Gọi (C) là thị hàm số $y=\sqrt{x^{2}+x}$. Khi đó: A. Đường thẳng y=x+1 là tiệm cận xiên của (C) khi x->+∞

Câu 26:

Gọi (C) là thị hàm số \(y=\sqrt{x^{2}+x}\). Khi đó:

A. Đường thẳng y=x+1 là tiệm cận xiên của (C) khi x->+∞

B. Đường thẳng y=x+1/2 là tiệm cận xiên của C khi x->+∞

C. Đường thẳng y=-x là tiệm cận của C khi x->+∞

D. Đồ thị C không có tiệm cận xiên x->+∞

Lời giải:

Gọi y = ax + b là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số

Vậy tiệm cận xiên là y=x+1/2, nên ta chọn B.