Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Hàm số y=sin^2(x)-2sinx có giá trị nhỏ nhất là: A. -1/2 B. 0 C. -1 D. -1/3

Câu 25:

Hàm số y=x-2sinx có giá trị nhỏ nhất là:

A. -1/2   

B. 0   

C. -1  

D. -1/3

Lời giải:

Ta có: f(x) = x-2sinx=-1≥ -1,∀x dấu “=” xảy ra khi sinx = 1 <=> x=π/2+k2 π;k ∈Z

Vậy f(x) có giá trị nhỏ nhất là -1 nên ta chọn C.