Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Điền thêm vế còn lại của đẳng thức và bổ sung điều kiện để có đẳng thức đúng.

Câu 25:

Điền thêm vế còn lại của đẳng thức và bổ sung điều kiện để có đẳng thức đúng.

a.⁡(xy)=⋯   b. …=⁡⁡x-⁡⁡y

c. =⋯   d. =⋯

Lời giải:

a. (xy)=x+y nếu a > 0; a≠1; x > 0; y > 0

b. (x/y)=x-y nếu a > 0; a≠1; x > 0 và y > 0

c. x nếu a > 0; a≠1; x > 0

d. = b nếu a > 0; a≠1 và b > 0.