Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Trong các định nghĩa sau khẳng định nào đúng khẳng định nào sai?Có lôgarit của một số thực

Câu 24:

Trong các định nghĩa sau khẳng định nào đúng khẳng định nào sai?

a)Có lôgarit của một số thực bất kì.

b)Chỉ có lôgarit của một số thực dương.

c)Chỉ có lôgarit của một số thực dương khác 1.

d)Chỉ có lôgarit của một số thực lớn hơn 1.

Lời giải:

Đáp án: a ) sai   b) đúng   c) sai   d) sai