Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Hàm số f(x)=e^(1/3 x^3-2x^2+3x+1) A. Đồng biến trên mỗi khoảng (-∞;1) và (3; +∞)

Câu 24:

A. Đồng biến trên mỗi khoảng (-∞;1) và (3; +∞)

B. Nghịch biến trên mỗi khoảng (-∞;1) và (3; +∞)

C. Đồng biến trên khoảng (-∞;1) và nghịch biến trên khoảng (3; +∞)

D. Nghịch biến trên khoảng (-∞;1) và đồng biến trên khoảng (3; +∞)

Lời giải:

Dấu của f’(x) là dấu của tam thức -4x+3

Ta có bảng xét dấu f’(x):

Vậy f(x) đồng biến trên (-∞;1] và [3; +∞)

Ta chọn A.