Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Giải các phương trình sau trên tập hợp C và biểu diễn hình học tập hợp các nghiệm của mỗi phương trình trong mặt phẳng số phức. a) z^3+1=0

Câu 24:

Giải các phương trình sau trên tập hợp C và biểu diễn hình học tập hợp các nghiệm của mỗi phương trình trong mặt phẳng số phức.

a) +1=0

b) -1=0

c) +4=0

d) +=z+1

Lời giải:

a) <=> (z+1)(-z+1)=0

b) <=> (z-1)(z+1)(+1)=0 <=> z=±1 và z=±i

c) <=> ((-=0 <=> (-2i)(+2i)=0

d) <=> (z+1)=z+1 <=> (z+1)(-1)=0

<=> (z+1)(2z-1)(+2z+1)=0

Vậy Phương trình có 4 nghiệm là:

Vậy Phương trình có 4 nghiệm là: