Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức G(x) = 0,025x^2(30-x)

Câu 23:

Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức G(x) = 0,.(30-x). Trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhận (x lấy đơn vị là miligam). Tính liều lượng thuộc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất và tính độ giảm đó.

Lời giải:

Ta có G(x) = 0,-0,;

G'(x) = 1,5x-0,; G'(x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 20

Bảng biến thiên.

G(x) = G(20) = 100

Vậy liều lượng cần tiêm cho bệnh nhân huyết áp giảm nhiều nhất là 20mg. khi đó, độ giảm huyết áp là 100.