Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Chọn câu khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Câu 23:

Chọn câu khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

a)Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì.

b)Cơ số của lôgarit phải là số nguyên.

c)Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương.

d)Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương khác 1.

Lời giải:

Câu d. vì theo định nghĩa lôgarit