Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Cho ∫f(x)dx = 3. Tính ∫f(x)dx trong các trường hợp sau: a) f(x) là hàm số lẻ

Câu 23:

a) f(x) là hàm số lẻ   b) f(x) là hàm số chẵn

Lời giải: