Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Giải các bất Phương trình sau: a) x^4< 3 b) x^11≥ 7 c) x^10> 2 d) x^3≤ 5

Câu 22:

Giải các bất Phương trình sau:

a) < 3   

b) ≥ 7   

c) > 2   

d) ≤ 5

Lời giải:

a) <3 <=> x<∜3

d) ≤ 5 <=> x ≤ ∛5