Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: a) Giải phương trình: z^2-3z+3+i=0

Câu 22:

a) Giải phương trình: -3z + 3 + i = 0

b) Giải phương trình: -(cos⁡φ+i sin⁡φ)z+i sin⁡φcos⁡φ=0

Lời giải:

a) Ta có biệt số ∆=-4.(3+i)= -3-4i= nên phương trình có hai nghiệm là =i+1;=2-i

b) Ta có biệt hiệu số

∆=-4i sin⁡φ. cos⁡φ

= φ+2i.cosφ.sinφ- φ-4isinφ.cosφ=cos⁡(-2φ)+i sin⁡(-2φ)

∆ có hai căn bậc hai là: cos⁡(-φ)+i sin⁡(-φ) và (-cos⁡(-φ)-i sin⁡(-φ)

Nên phương trình có nghiệm là: