Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Tìm cực trị của các hàm số sau: a) f(x) = x/(x^2+1)

Câu 21:

Tìm cực trị của các hàm số sau:

Lời giải:

a) Tập xác định: D= R.

Bảng biến thiên

Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1; =f(-1)=-1/2

Hàm số đạt cực đại tại x = 1; =f(1)=1/2

Bảng biến thiên:

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại điểm x=-3/2; f(-3/2)=27/4

Hàm số không có cực đại

Bảng biến thiên

Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0; = f(0) = √5

Hàm số không có cực tiểu.

Bảng biến thiên

Hàm số nghịch biến trên (- ∞; -1] và đồng biến trên [1; +∞)

Hàm số không có cực trị.