Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Tìm căn bậc hai của mỗi số phức: -8+6i; 3+4i; $1-2 \sqrt{2} i$

Câu 21:

Tìm căn bậc hai của mỗi số phức: -8+6i; 3+4i; \(1-2 \sqrt{2} i\)

Lời giải:

Gọi a+bi là căn bậc hai của -8+6i, ta có:

=-8+6i <=>(- )+2abi=-8+6i

Vậy số -8+6i căn bậc hai là: 1 + 3i; -1 – 3i.

Tương tự, số 3 + 4i có căn bậc hai là: 2 + i; -2 - i;

Số \(1-2 \sqrt{2} i\) có căn bậc hai là: \(\sqrt{2} - i\) và \(-\sqrt{2} + i\)