Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm sinx/x trên (0; +∞). Khi đó ∫((sin2x)/x)dx là.

Câu 21:

Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm

A. F(3) – F(1)   B. F(6) – F(2)

C. F(4) – F(2)   D. F(6) = F(4)

Lời giải: