Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Tính: a) ∫(5(5-4cost)^(1/4))sint dt

Câu 20:

Tính:

Lời giải:

a)

b)