Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Tìm các số thức α thõa mãn điều kiện sau: a) 1/2.(a^∝+a^-∝)=1 (a>0)

Câu 20:

Tìm các số thức α thõa mãn điều kiện sau:

Lời giải:

a) (+)/2=1 ⇔ +=2 ⇔ -+1=0

⇔ (=0 ⇔ -1=0 ⇔ α=0

b) < 27 ⇔ < ⇔ |α| < 3 ⇔ -3 < α < 3 (vì 3 > 1)