Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Xét khẳng định: “Với số thực a và". hai số hữu tỉ r, s, ta có (a^r)^s=a^(rs)".

Câu 2:

Xét khẳng định:

“ Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có ".

Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng?

A. a bất kì     

B. a≠0        

C. a>0        

A. a<1.

Lời giải:

Vì r, s là các số hữu tỉ (chưa chắc nguyên) nên cơ số a phải dương.

Kết luận:

Chọn đáp án C.