Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Xác định phần thực và phần ảo mỗi số sau: a) i+(2-4i)-(3-2i)

Câu 2:

Xác định phần thực và phần ảo mỗi số sau:

a) i+(2-4i)-(3-2i)   

b)

c) (2+3i)(2-3i)   

d) i(2-i)(3+i)

Lời giải:

a) Ta có i+(2-4i)-(3-2i)=-i-1 có phần thực là -1 và phần ảo là -1

b) Ta có =2+6 √2 i+=2+6 √2 i-9=-7+6 √2 i có phần thực là -7 và phần ảo là 6 √2

c) Ta có (2+3i)(2-3i)=4-6i+6i-=4+9=13 có phần thực là 13 và phẩn ảo là 0.

d) Ta có i(2-i)(3+i)=i(6-i+1)=1+7i có phần thực là 1 và phần ảo là 7.