Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chứng minh rằng: Hàm số y =(x-2)/(x+2) đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó

Câu 2:

Chứng minh rằng:

đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Lời giải:

a) Hàm số xác định trên R \ {-2}

Ta có đạo hàm:

Nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-∞; -2) và (-2 ; +∞)

b) Hàm số xác định trên R \ {-1}

Đạo hàm:

Nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( -∞; -1) và (-1; +∞)