Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Xác định phần thực của số phức (z+1)/(z-1) biết |z|=1 và zkhác 1

Câu 19:

a) Xác định phần thực của số phức

b) Chứng minh rằng nếu

Lời giải:

a) Giả sử z=a+bi với +=1 và a+bi ≠ 1

Vậy số phức (z+1)/(z-1) có phần thực bằng 0.

b) Theo câu a, ta có:

Nên (z+1)/(z-1) là số ảo thì +-1=0 <=> +=1 <=> |z| = 1 (đpcm)