Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Giải các phương trình bậc hai sau: a) z^2=z+1. b) z^2+2z+5=0

Câu 19:

Giải các phương trình bậc hai sau:

a) =z+1

b) +2z+5=0

c) +(1-3i)z-2(1+i)=0

Lời giải:

a) =z+1 ⇔ -z-1=0, có ∆= – 4.1.(-1) = 5 > 0

Nên phương trình đã cho có hai nghiệm là:

Vậy phương trình có hai nghiệm là

b) +2z+5=0,có Δ=-16==

Nghiệm của phương trình đã cho là:

Vậy phương trình có hai nghiệm là: =-1-2i;=-1+2i

c) +(1-3i)z-2(1+i)=0

Ta có Δ=+8(1+i)=2i

Δ có căn bậc hai là: =1+i,=-1-i

Nên Phương trình có 2 nghiệm là: