Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Viết lại biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:

Câu 18:

Viết lại biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

Lời giải: