Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Dùng phương pháp tính tích phân từng phần: a) ∫((x^5)lnx)dx

Câu 18:

Dùng phương pháp tính tích phân từng phần:

Lời giải:

Đặt u=x+1;dv= dx => du= dx; v =

Đặt u=cosx; dv= dx => du = -sinxdx ; v =

Đặt =sinx;dv= dx => =cosxdx;v=

d) Đặt u=x;dv=cosxdx => du=dx;v=sinx