Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi xuất 7, 56% một năm.

Câu 17:

Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi xuất 7, 56% một năm. Giả sử lãi xuất không thay đổi. Hỏi số tiền lãi người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải:

Áp dụng công thức lãi kép: C=A

Trong đó A =15, r = 7,56%, N = 5 => C = 15 = 15.1, ≈ 21,59 triệu đồng.