Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Cho số phức z1=1+i; z2=1-2i. Tính và biểu diễn hình học các số phức

Câu 17:

Cho các số phức =1+i;=1-2i. Hãy tính và biểu diễn hình học các số phức: ;,-,.−;và / .

Lời giải:

Ta có: ==1+2i+=1+2i-1=2i

=(1+i)(1-2i)=1+2+i-2i=3-i

-=2(1+i)-(1-2i)=1+4i

.¯( )=(1+i)(1+2i)=-1+3i

Các điểm A, B, C, D, D lần lượt biểu diễn các số: