Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x)= sin^4(x) + cos^4(x)

Câu 16:

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = x+⁡x.

Lời giải:

Hàm số xác định trên R.

Ta có f(x) = (⁡+(⁡=(⁡⁡x+⁡-⁡x.⁡x=1-1/2 ⁡⁡2x với x ∈R.

f(x) ≤ 1, ∀x ∈ R, f(0) = 1. Vậy f(x) = 1