Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 m/s. gia tốc trọng trường là 9,8 m/s^2. a) Sau bao lâu viên đạn đạt tới tốc độ cao nhất.

Câu 16:

Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 m/s. gia tốc trọng trường là 9,8 m/.

a) Sau bao lâu viên đạn đạt tới tốc độ cao nhất.

b) Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi rơi xuống đất ( chính xác đến hàng phần trăm).

Lời giải:

Giả sử rằng đạn được bắn lên từ mặt đất, khi đó:

v(t) = - gt = 25-9,8t (t ≥ 0, t tính bằng giây)

Phương trình tính quãng đường của vật là:

S (t)= ∫v(t)dt=∫(25-9,8t)dt = 25t – 4, + C (m)

Vì viên đạn được bắn từ mặt đất cho nên S(0) = 0

Suy ra: C = 0. Từ đó: S(t)=25t-4,

a) Vì thế, sau thời gian t = 25/9,8 (giây) thì viên đạn đạt độ cao lớn nhất là:

b) Quãng đường mà viên đạn đi được khi bắn lên cho đến khi rơi xuống đất là: