Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Đơn giản biểu thức: P= $\frac{\left(a^{\sqrt{3}-1}\right)^{\sqrt{3}+1}}{a^{\sqrt{5}-3} \cdot a^{4-\sqrt{5}}} ; a^{\sqrt{2}} \cdot\left(\frac{1}{a}\right)^{\sqrt{2}-1}$

Câu 16:

Đơn giản biểu thức:

Lời giải:

Ta có: