Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y=e^x, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Câu 16:

a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y=, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay A quang trục hoành.

b) Cho hình phẳng B giới hạn bởi parabol y=+1 và đường thẳng y = 2. Tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay B quanh trục tung.

Lời giải:

a) Thể tích cần tìm là:


b) Do y= + 1 nên = y- 1. Thể tích cần tìm là: