Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường. a) y+x^2=0 và y+3x^2=2

Câu 15:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường.

a) y+=0 và y+=2

b) -4x=4 và 4x-y=16

Lời giải:

a)

Hoành độ giao điểm của hai đường thẳng: y=- và y=-+2 là nghiệm của phương trình: -=-+2 <=> =1 <=> x=±1

Vậy diện tích cần tìm là:

b)

Ta có: – 4x= 4 ⇔ =4x+ 4 ⇔

Và 4x- y = 16 ⇔ y= 4x - 16

Diện tích cần tìm là S=- (hình vẽ)

Hai đường đã cho cắt nhau tại hai điểm có hoành độ là 3 và 21/4

là diện tích hình phẳn giới hạn bởi đường -4x-4=0 và đường thẳng x=21/4

Ta có:

là diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 đường: =4x+4;y=4x-16 và x=21/4

Ta có: