Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Một vật di chuyển với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t+t^2. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

Câu 15:

Một vật di chuyển với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t+. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

Lời giải:

Chọn mốc thời gian vật bắt đầu tăng tốc =0

Phương trình vận tốc của vật:

Do lúc bắt đầu tăng tốc thì: v(0) = 10 m/s nên ta có:

V(0)= C =10.

Suy ra, phương trình vận tốc:

Quãng đường đi được từ khi tăng tốc trong 10 giây là:

Vậy quãng đường đi được là 4300/3 (m)