Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, n hàm số luôn có cực đại và cực tiểu

Câu 15:

Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, n hàm số luôn có cực đại và cực tiểu

Lời giải:

Hàm số được viết lại là:

Hàm số xác định ∀x ≠ m

Bảng biến thiên

Vậy với mọi giá trị của m, hàm số đạt được cực đại tại x = m-1 và đạt cực tiểu tại x = m+1