Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho các số thực a,x, y với x < y. Tìm điều kiện của a để a^x>a^y

Câu 14:

Cho các số thực a,x, y với x < y. Tìm điều kiện của a để > .

Lời giải:

Theo tính chất lũy thừa với số mũ thực thì điều kiện của a là: 0 < a < 1