Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: a) Cho số phức z=x+yi (x,y ∈R). Khi z ≠ i hãy tìm phần thực và phần ảo của số phức (z+i)/(z-i)

Câu 14:

a) Cho số phức z=x+yi (x,y ∈R). Khi z ≠ i hãy tìm phần thực và phần ảo của số phức .

b) Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: là số thực dương

Lời giải:

Vậy quỹ tích điểm cần tìm là trục ảo bỏ đi đoạn IJ, trong đó I(0; 1); J(0; -1)