Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Xét mệnh đề: “Với các số thực a, x, y nếu x < y thì a^x<a^y" . Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó đúng?

Câu 13:

Xét mệnh đề: “Với các số thực a, x, y nếu x < y thì < ". Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó đúng?

A. a bất kì  

B. a > 0   

C. a > 1

Lời giải:

Điều kiện C. vì theo tính chất của lũy thừa với số mũ thực.