Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Tìm hàm số f(x) biết f'(s)=8.sin^2(x+π/12) và f(0)=8

Câu 13:

Tìm hàm số f(x) biết

Lời giải: