Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Giải Phương trình sau (với ẩn z). a) iz+2-i=0 b) (2+3i)z=z-1

Câu 13:

Giải Phương trình sau (với ẩn z).

a) iz+2-i=0

b) (2+3i)z=z-1

c) (2-i)z−-4=0

d) (iz-1)(z+3i)(z−-2+3i)=0

e) +4=0

Lời giải: