Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Xét mệnh đề: “với các số thực a, b, x nếu 0 < a < b thì a^x<b^x". Với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đúng

Câu 12:

Xét mệnh đề: “với các số thực a, b, x nếu 0 < a < b thì < ". Với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đúng.

A. x bất kì 

B. x > 0   

C. x < 0

Lời giải:

Điều kiện B. vì theo tính chất của lũy thừa với số mũ thực.