Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Tìm họ nguyên hàm của mỗi hàm số sau trên khoảng xác định của nó. a) y=x^3(1+x^4)^3

Câu 12:

Tìm họ nguyên hàm của mỗi hàm số sau trên khoảng xác định của nó.

Lời giải:

a) Tìm F(x) = ∫(1+dx. Đặt u=1+ => du = dx


b) Tìm F(x) = ∫cosx.sin2x dx=2 ∫⁡x.sinxdx

Đặt cosx = u => -sinxdx=du. Ta có: