Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Cho ∫f(z)dz = 3; ∫f(x)dx = 7. Hãy tính ∫f(t)dt

Câu 12:

Lời giải: