Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: So sánh các số: a) $(\sqrt{3})^{-\frac{5}{6}}$ và $\sqrt[3]{3^{-1} \sqrt[4]{\frac{1}{3}}}$

Câu 11:

So sánh các số:

Lời giải: