Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cho biết:∫f(x)dx = -4; ∫f(x)dx = 6; ∫g(x)dx = 8. Hãy tính: a) ∫f(x)dx

Câu 11:

Cho biết:

Lời giải: