Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 108: Trên hình vẽ (hình 2,14 SGK) đồ thị 3 hàm số y=a^x; y=b^x; y=c^x (a, b, c dương khác 1) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Câu 108:

Trên hình vẽ (hình 2,14 SGK) đồ thị 3 hàm số y=;y=;y= (a, b, c dương khác 1) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Dựa vào đồ thị và các tính chất của logarit, hãy so sánh 3 số a, b, c.

A. a > b > c   

B. c > a > b

C. b > a > c   

D. c > b > a

Lời giải:

Dựa vào đồ thị hàm số suy ra:

a > 1 và 0 < b; c < 1 .

+ Với x > 0 ta có: > nên c > b

Do đó, 0 < b < c < a.

Đáp án B.