Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 107: Đối với hàm số: y = ln(1/(x+1) ta có: A. xy'+1=e^y

Câu 107:

Đối với hàm số:

A. xy'+1=

B. xy'+1=-

C. x' y-1=

D. xy'-1=-

Lời giải:

Ta có:

Đáp án A