Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 106: Đối với hàm số f(x) = e^(cos2x), ta có: A. f'(π/6)=e^(√3/2)

Câu 106:

Đối với hàm số f(x) = , ta có:

Lời giải:

Đáp án D