Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 105: Tập các số x thỏa mãn: (3/5)^(2x-1) ≤ (3/5)^(2-x). A. [3; +∞)

Câu 105:

Tập các số x thỏa mãn:

.

A. [3; +∞)   

B. (-∞;1]   

C. [1; +∞)   

D. (-∞; +∞)

Lời giải:

<=> 2x-1≥2-x <=> 3x≥3 <=> x≥1.

Đáp án C.