Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 104: Giá trị của biểu thức: log2(240)/log3,75(2) - log2(15)/log60(2) + log2(1)

Câu 104:

Giá trị của biểu thức

A. 4   

B. 3   

C. 1   

D. -8

Lời giải:

Đáp án D.