Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 103: Giá trị của biểu thức (0,5)log2(⁡25)+log2(1,6) bằng: A.1

Câu 103:

Giá trị của biểu thức (0,5) ⁡25+(1,6) bằng:

A.1   

B. 2   

C. 3   

D. 5

Lời giải:

(0,5) 25+(1,6)〗=5+⁡8-5=3. Vậy chọn C.