Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 102: Giá trị biểu thức 3log0,1(10^2,4) bằng: A. 0,8

Câu 102:

Giá trị biểu thức 3 bằng:

A. 0,8   

B. 7,2   

C. -7,2   

D. 72

Lời giải:

Vậy chọn C.